Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 60,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Ako nakupovať

 

1 - V detaile alebo v boxe produktu kliknite na tlačidlo "Kúpiť"

2 - Produkt sa presunie do košíka.

3 - Tu vyberte spôsob dodania a spôsob platby.

4 - V nasledujúcom kroku vyplňte údaje, kde má byť zásielka doručená.

5 - Dokončite objednávku.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. (§ 12) o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7-ich dní.Toto právo je možné uplatniť len v prípade, keď tovar NEBOL prevzatý na predajni, ale doručený (prostredníctvom špedičnej služby, slovenskej pošty, apod ..).

Táto možnosť neslúži k vyskúšaniu tovaru a preto je nutné tovar vrátiť nepoužitý, v niektorých prípadoch aj nerozbalený (ak má tovar špeciálny obal).

 

Postup pri uplatnení nároku na vrátenie tovaru do siedmich dní

Tovar starostlivo zabaľte a ako bežnú zásielku zašlite na adresu uvedenú v kontaktoch. NEPOSIELAJTE tovar na dobierku! Takáto zásielka nebude prevzatá! Odporúčame tovar poistiť. K tovaru priložte doklad o kúpe, sprievodný list s informáciou, že sa jedná o vrátenie tovaru do 7-ich dní a nezabudnite pripísať aj číslo vášho účtu. Po doručení zásielky do 5-tich dní prebiehne schválenie nároku na vrátenie tovaru a o jeho výsledku budete telefonicky, alebo e-mailom informovaní.

 

Nárok na vrátenie tovaru zaniká:

 • - ak nie je dodržaná lehota 7 dní,
 • - ak tovar nie je v originálnom obale.
 • - ak tovar nie je kompletný.
 • - ak je tovar alebo akákoľvek časť jeho obalu či príslušenstva akýmkoľvek spôsobom poškodená, alebo nesie známky používania.

 

Pokiaľ budú dodržané všetky podmienky nutné na vrátenie tovaru, bude vám poštou zaslaný dobropis. Po jeho podpísaní a doručení späť k nám vám budú zaslané peniaze za tovar, (nie za jeho zaslanie), na váš bankový účet najneskôr do 15 dní.

Pokiaľ podmienky pre vrátenie tovaru nebudú dodržané, bude vám tovar zaslaný na vaše náklady späť.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ (je podnikateľ)

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže byť po vzájomnej dohode kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy s ohľadom na stav vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je po jeho prijatí zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovaných oboma stranami bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

 

 
 
Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vecickypremaledeticky.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu). Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky (telefonicky alebo e-mailom), doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate pri nákupe sú dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky (napr. prepravcovi za účelom doručenia objednávky). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané. V prípade, že máte záujem o odstránenie Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na objednavky@vecickypremaledeticky.sk

 

ZASIELANIE NOVINKOVÝCH E-MAILOV

Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Ak kupujúci požiada o zrušenie zasielania propagačných materiálov, prevádzkovateľ e-shopu je povinný mu vyhovieť.

 

 

 

 

Alternatívne riešenie sporov

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1) Kupujúci má v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu.

2) Ak na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

3) Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

4) Kupujúci môže na riešenie sporu tiež využiť platformu na riešenie sporov online .

5) Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho u subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.

6) Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:
- kupujúci musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
- kupujúci musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
- vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
- subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
- subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
- nesmie ísť o spory podľa § 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

7) Návrh musí obsahovať:
- identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),
- úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
- označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
- dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),
- vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
- dátum a podpis navrhovateľa (Váš).
K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu.

8) Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí:
- uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
- vydaním odôvodneného stanoviska,
- odložením návrhu (napr. spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
- úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
- zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
- vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

9) Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže požadovať za začatie riešenia sporu od kupujúceho poplatok, ktorého výšku zverejňuje na svojom webovom sídle . Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov znáša každá strana sporu samostatne.

10) V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

 

 

 
 
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode

 

Kupujúcim je buď spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Všetky právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb., Občianskym zákonníkom, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho  s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozporov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálne zmluvy.

Tento internetový obchod funguje NONSTOP. Tovar si môžete ukladať do nákupného košíka alebo objednávať e-mailom. Ak máte špeciálne požiadavky, potom je objednávku možné uskutočniť len telefonicky na našich číslach alebo e-mailom.

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Informácie o rozmeroch, váhe a ďalšie údaje sú uvedené v popise výrobkov na našich stránkach. Pokiaľ sa tieto údaje odlišujú od skutočnosti, e-shop za tento fakt nenesie zodpovednosť. V prípade väčších nezrovnalostí Vás bude zástupca nášho obchodu neodkladne kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojím zákazníkom dodáme tovar v neporušenom stave a v zhode so špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre tento druh tovaru, všetko v súlade s predpismi a nariadeniami platnými na území SR (Slovenskej republiky).

Elektronická objednávka sa stáva platnou vo chvíli, keď sú vyplnené všetky požadované údaje v objednávkovom formulári. Táto objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy. Formálnym potvrdením tejto zmluvy kupujúcim je uzavretá kúpna zmluva, ktorá je naplnená dodaním tovaru na adresu uvedenú kupujúcim.

 

 

Objednávka uskutočnená zákazníkom v e-shope je prijatá do 24 hodín od podania a následne je kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva našej spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zákazník má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od podania bez udania dôvodu. Urobiť tak môže e-mailom alebo telefonicky na našich telefónnych číslach. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, z ktorého bola objednávka uskutočnená a popis objednávky.

Prevádzkovateľ obchodu  je oprávnený jednostranne zrušiť objednávku najmä v týchto prípadoch:

 • vypredaný tovar na sklade,

 • chybne zadaná cena produktu,

 • technický problém aplikácie.

 

Poštovné a doprava: Objednaný tovar je zasielaný na základe Vami vybranej možnosti dopravy u jednotlivých položiek nákupu. Pokiaľ nie je určené inak, je objednaný tovar zasielaný kuriérskou službou. Cena za poštovné je započítaná automaticky a kupujúci je s ňou pri objednávaní tovaru oboznámený.

  • Platba na dobierku - v prípade, že uprednostňujete platbu na dobierku, Vaša objednávka bude vybavená obratom. Príplatok za dobierku je 1 €. O odoslaní zásielky budete informovaní v deň, kedy bude zásielka podaná kuriérovi.

  • Platba prevodom - pokiaľ ste zvolili ako spôsob úhrady platbu prevodom, bude Vám faktúra zaslaná e-mailom. Faktúru uhrádzajte na náš účet vedený u spoločnosti Slovenská sporiteľňa. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Hneď po pripísaní čiastky na náš účet alebo po zaslaní potvrdenia o zaplatení Vám bude zásielka expedovaná. O odoslaní zásielky budete informovaní emailom alebo SMS správou. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu 100% ceny do dňa splatnosti uvedeného na zaslanej faktúre. Ak kupujúci fakturovanú cenu v lehote stanovenej vo faktúre neuhradí, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť a objednávka sa považuje za zrušenú.

   


  Dodacia lehota tovaru, zakúpeneho v našom e-shope, je do 7-14 pracovných dní, ak to nie je uvedené inak. Obvyklá doba dodania je 3 až 5 pracovných dní. V prípade, že niektorý tovar nemáme skladom, je o tom kupujúci informovaný.

  V prípade potreby je možné nepoužitý tovar vymeniť za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku!) na adresu e-shopu. Náklady spojené s výmenou tovaru za inú hradí kupujúci.

  Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Zákazníci, ktorí si objednajú tovar a nezaplatia objednávku, prípadne si následne neprevezmú expedovanú zásielku na dobierku, môžu byť zverejnení v registri dlžníkov a bude požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 30 €. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v spomínanej výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), môžu byť podstúpené zmluvnou spoločnosťou k vymáhaniu pohľadávok, vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Objednávku môžete stornovať do max. 24 hod. od objednania.

  Prípadné reklamácie sú posudzované individuálne a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný prípadné nedostatky a poškodenia ohlásiť predávajúcemu hneď po prevzatí tovaru. Za poškodenie spôsobené prepravcom e-shop nezodpovedá.

  Na celý sortiment tovaru je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Do záručnej opravy bude prijatý len kompletný tovar, so sprievodnou dokumentáciou a v originálnom obale. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

  Do záručnej opravy nebude prijatý tovar:

  - s uplynulou záručnou lehotou v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii,

  - mechanicky poškodený (roztrhnutý, poškrabaný, prepálený atď.)

  - bez doloženia pôvodu nákupu,

  - poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru,

  - poškodený neodborným servisnom zásahom,

  - poškodený zanedbaním starostlivosti o tovar (údržby tovaru).

  Na čo sa záruka nevzťahuje + výnimky skupín tovaru:

  • batérie a batériové články, kde je ako záručná doba udávaná životnosť výrobku (obvykle kratšia než zákonná záruka - 6 mesiacov),

  • poruchy vzniknuté bežným opotrebením,

  • poruchy vzniknuté nesprávnym použitím výrobku,

  • naproduktydodanékupujúcemuZADARMO(darček kvýrobku ako jenaprpríslušenstvoslužby poskytované ZADARMO).

  V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo účtovať všetky priame náklady spojené s vybavením tejto reklamácie.

  Postup pri reklamácii:

  1) Informujte nás o reklamácii e-mailom alebo telefonicky.

  2) Tovar zabaľte do originálneho obalu, vrátane kompletného príslušenstva dodaného s tovarom.

  2) Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku!) na adresu e-shopu.


  4) Priložte doklad o zakúpení reklamovaného tovaru v našom obchode.

  5) Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia našimi pracovníkmi podľa postupu Pojednávanie o reklamácii uvedenom nižšie.

  6) Po vybavení reklamácie je kupujúci kontaktovaný e-mailom, a vybavenú reklamáciu predávajúci kupujúcemu zašle štandardným balíkom Slovenskej pošty. Ak si kupujúci zásielku s reklamovaným tovarom neprevezme, s predávajúcim nekomunikuje, prípadne je na uvedených kontaktoch nedostupný, vyhradzuje si predávajúci právo reklamáciu zrušiť a s tovarom naložiť ako uzná za vhodné.


  Pojednávanie o reklamácii

  1. O riadne uplatnenej reklamácii kupujúceho u predávajúceho rozhodne reklamačné oddelenie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie poruchy. Reklamačné oddelenie vedie sprievodnú evidenciu došlých reklamácií.
  2. Reklamáciu, vrátane odstránenia poruchy, musí reklamačné oddelenie vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
  3. Ak ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola riadne a včas odstránená, a reklamačné oddelenie má povinnosť poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe poruchy úmerné, môže reklamačné oddelenie k žiadosti kupujúceho vec vymeniť, alebo ak sa týka porucha len súčasti veci, vymeniť súčasť. Ak takýto postup nie je možný, môže reklamačné oddelenie poskytnúť k žiadosti kupujúceho primeranú zľavu alebo má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
  4. Ak ide o poruchu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť kúpená vec riadne užívaná ako vec bez chyby, má kupujúci právo, aby mu reklamačné oddelenie vec vymenilo, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
  5. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide o poruchy odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie poruchy po oprave alebo väčší počet chýb vec riadne užívať.
  6. Ak ide o iné poruchy neodstrániteľné, a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

  Záverečné ustanovenia reklamácií

  1. Tieto vyhlásené reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené v našom e-shope a tvoria ich prílohu, ak nie sú priamo v kúpnej zmluve dohodnuté iné individuálne reklamačné podmienky kúpnej zmluvy.
  2. Príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku, ak sú s nimi v rozpore.
  3. Tieto reklamačné podmienky vyhlasuje predávajúci ku dňu 4.4.2016 s tým, že sú publikované na www.vecickypremaledeticky.sk tak, aby každý kupujúci mal možnosť sa s ich obsahom oboznámiť ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

  Snažíme sa byť Vám – zákazníkom, pokiaľ možno, čo najbližšie. Dobre vieme z vlastných skúseností, aké nepríjemné je uplatňovať na tovar reklamáciu. Pokiaľ sa akýkoľvek problém vyskytne, verte, že nás to mrzí a urobíme všetko pre nápravu k Vašej spokojnosti.

  Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

  Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu alebo do vypredania zásob.


 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk